ฮิวมัสเป็นส่วนหนึ่งของสารประกอบอินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่ในดินที่ยาก
ต่อการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยแล้ว 15% ของสารประกอบอินทรีย์หลังจากย่อยสลายเต็มที่แล้วจะกลายเป็นฮิวมัส ฮิวมัสนั้นอาศัยจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่มีชีวิต ปริมาณฮิวมัสที่สูงเป็นผลดีต่อดิน

ในส่วนประกอบของปุ๋ยของเรานั้นมีปริมาณไม้สักจำนวนมาก
จึงทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ของเรานั้นมีปริมาณฮิวมัสมาก

Humus