เกษตรกรจำนวนมากไม่ได้ทำการวิเคราะห์คุณภาพดินของตนเองอย่า
งครบวงจร อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ดินนั้นมีความสำคัญมาก และควรทำอย่างน้อยทุก 10 ปี เพราะการวิเคราะห์จะบอกได้อย่างชัดเจนว่า ลักษณะของดินนั้นเป็นอย่างๆไร และดินมีความบกพร่องในส่วนใดบ้าง เมื่อทำการวิเคราะห์ดินแล้ว การเลือกใช้ปุ๋ยก็จะสามารถทำได้อย่างประหยัด เราสามารถทดสอบ

องค์ประกอบของดินได้หลายอย่าง แต่เราขอแนะนำให้ทำการวิเคราะห์อย่างน้อยองค์ประกอบต่อไปนี้ N, P, K, PH, EC, Ca, MG, OM

ในประเทศไทยนั้นมีห้องปฏิบัติการ และมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ทำการทดสอบปุ๋ยชนิดนี้ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 300-1,000 บาท

การวิเคราะห์คุณภาพดินในระดับที่สูงขึ้น สามารถทำได้เพื่อวิเคราะห์สารอาหารขนาดเล็ก ความหนาแน่นของดิน พื้นผิวของดินและจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่อยู่ในดิน

Soil analysis