• ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  • ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตการผลิต
  • จดทะเบียนกับกรมเกษตร
  • อยู่ในขั้นตอนการจดรับรองผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
  • อยู่ในขั้นตอนการขอรับรอง ISO 26000
  • ผ่านการรับรองจาก IQS