ขณะที่พืชกำลังเติบโตนั้น พืชจะใช้เกลือแร่ที่อยู่ในดินและฮิวมัส เกลือแร่เหล่านี้ รวมถึงองค์ประกอบอินทรีย์นั้นจะต้องมีการทดแทนลงไปในดิน หากเราไม่ทำเช่นนั้นแล้ว จะเป็นการเร่งการเสื่อมสลายของดินหรือทำให้เกิดการพังทลายข องหน้าดินได้

ผลที่จะเกิดจากการพังทลายของหน้าดินนั้นคืออะไร?

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นมีมากมาย

1. ดินจะแห้งแล้งอย่างรวดเร็วและต้องการน้ำมากขึ้นเรื่อยๆ
2. มีความชื้นในดินน้อยลงซึ่งหมายถึงจำนวนจุลินทรีย์ขนาดเล็กมีน้อยลง
3. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
4. เกษตรกรจะต้องใช้สารเคมีมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี และผลที่ตามมาคือเป็นการเร่งการพังทลายของหน้าดิน
5. การใช้ปุ๋ยเคมีมักเกิดขึ้นควบคู่กับการใช้ยาฆ่าแมลงหรือศัตรูพืช ซึ่งล้วนส่งผลกระทบด้านลบต่อดินทั้งสิ้น เนื่องจากสารเคมีเหล่านั้นจะกำจัดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในดิน (จนในไม่ช้า ดินจะไม่เหลือจุลินทรีย์ขนาดเล็กเลย)

Soil erosion