บริษัท Natural Agriculture (NAC) จดทะเบียนเป็นบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวนเป็นมูลค่า 5 ล้านบาทไทย บริษัทเป็นบริษัทเอกชนโดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นชาวไทยร้อยละ 65 และมีผู้ถือหุ้นชาวสวิสในสัดส่วนที่เหลือ

บริษัท NAC มีหน้าที่หลักในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ และดำเนินการกิจการภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน NAC ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตในตำบลแม่หอพระเพื่อความสะดวกในการทำงานร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FIO) ได้อย่างใกล้ชิด เพื่อนำเศษของเหลือจากป่าที่ได้จากขั้นตอนการทำไม้สักเวียนกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้น NAC จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการป้องกันการเกิดไฟป่าในฤดูหนาว ซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงในทางภาคเหนือของประเทศไทย

โดยหลักแล้วบริษัทผลิตและจำหน่ายปุ๋ยหมักและปุ๋ยชนิดอื่นๆที่สามารถนำไปใช้ได้กับดินและพืชทุกชนิด

ลูกค้าของเรามีหลากหลาย ได้แก่ ชาวนา (ทั้งที่ใช้วิธีเกษตรอินทรีย์และที่ไม่ใช้) สหกรณ์ ผู้จัดสวนเป็นอาชีพ เทศบาล โรงแรม และรีสอร์ต รวมไปถึงเจ้าของบ้านพักรายย่อย

Natural Agriculture Chiang Mai, Thailand

ผู้สนใจสามารถติดต่อเราเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอเชิญเข้าชมเว็บไซด์ได้ที่หน้าผลิตภัณฑ์ หรือโทรติดต่อเราได้ที่หมายเลข 08 1024 0052 (ภาษาอังกฤษ) หรือ 08 7026 8860 (ภาษาไทย) หรือ 08 9264 9922 (โรงงาน-เฉพาะภาษาไทย)