บริษัท Natural Agriculture จำกัด เชียงใหม่ ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ชั้นนำรายหนึ่ง

เป็นบริษัทที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติคุณภาพสูง

นำเศษเหลือจากธรรมชาติมาใช้ซ้ำและเปลี่ยนสภาพให้เป็นปุ๋ยหมักและ
ปุ๋ยอินทรีย์

เป็นบริษัทที่เน้นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

เป็นหุ้นส่วนร่วมงานสำคัญกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพ
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม