สารอาหารขนาดเล็กนั้นมีความสำคัญต่อพืช และเป็นองค์ประกอบที่คุณจะพบได้น้อยมากในดิน หากจะเปรียบเทียบแล้ว ความต้องสารอาหารขนาดเล็กนั้น สามารถเทียบค่าได้เป็นกรัม ในขณะที่สารอาหารขนาดใหญ่นั้น อาจมีหน่วยเป็นกิโลกรัมได้

องค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่

โบรอน (B)
คลอรีน(Cl)
คอปเปอร์ (Cu)
เหล็ก (Fe)
แมกกานีส (Mn)
โมลิดีนัม (Mo)
สังกะสี (Zn)

เช่นเดียวกับสารอาหารขนาดใหญ่ ดินก็ต้องการสารอาหารขนาดเล็กเช่นกัน เราสามารถเติมสารอาหารขนาดเล็กลงไป เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบตามธรรมชาติได้ เช่น โบรอน หรือจะใช้เป็นองค์ประกอบเสริม องค์ประกอบเหล่านี้จะสามารถพบได้ใน ปุ๋ย หรือปุ๋ยชีวภาพ และมูลสัตว์

ปุ๋ยชีวภาพของเรานั้น ประกอบด้วย คอปเปอร์ สังกะสี ซึ่งมีความจำเป็นต่อดิน โดยเฉพาะในปุ๋ยชีวภาพสูตร JACK & CHAI