องค์ประกอบอินทรีย์ (OM) มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างดิน จุลินทรีย์ขนาดเล็กและมีส่วนเสริมสารอาหารในดินแก่พืชพันธุ์ทุกชนิด

องค์ประกอบอินทรีย์ประกอบด้วยสารอาหารขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั้งหมด 16 ชนิด องค์ประกอบอินทรีย์นี้มีอยู่ในดินหรือ
ปุ๋ยหมัก สารอาหารเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช ต้นไม้ ผัก พืชเศรษฐกิจ ดังนั้นองค์ประกอบอินทรีย์จึงเป็นสิ่ง
สำคัญที่อยู่ในดิน หากดินไม่มีองค์ประกอบอินทรีย์เพื่อช่วยให้พืชเติบโตอย่างเป็นปรกติแล้ว ดินต้องได้รับการเสริมสารอาหาร
เป็นการทดแทน การทดแทนนี้ทำได้โดยการเติมปุ๋ย ซึ่งปรกติมักใช้ปุ๋ยเคมี สำหรับดินที่ได้รับการบำรุงด้วยสารอาหารเป็น
สม่ำเสมอจากปุ๋ยหรือปุ๋ยหมักแล้วจะต้องการสารอาหารเสริมในจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Organic matter

ระดับขององค์ประกอบอินทรีย์ในปุ๋ยหมักนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพของเรานั้นประกอบด้วยองค์ประกอบอินทรีย์กว่า 25% และผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ 100% และผ่านขั้นตอนการหมักที่ดีที่สุด (ระยะเวลา) นอกจากจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบอินทรีย์ในปริมาณสูงแล้ว ปุ๋ยอินทรีย์ของเรานั้นยังมีสารอาหารที่พืชต้องการครบถ้วน
มาตรฐานของเรานั้นมีมากเป็นสองเท่าของมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยกรมการเกษตร กระกรวงการเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทย

เราควรตรวจสอบระดับความต้องการองค์ประกอบอินทรีย์อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ดินที่ขาดองค์ประกอบอินทรีย์ต้องได้รับการทอด แทนโดยใช้วัสดุอินทรีย์เท่านั้น สารเคมีไม่สามารถทดแทนหรือชดเชยดินที่ขาดองค์ประกอบอินทรีย์ได้ แต่กลับจะเร่ง ความเสื่อมสลายของคุณภาพดิน