ราคาโรงงานเดิมใน THB

ราคาใช้ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2022

Price per unit
JACK 30 Kg Bag 300.00
LAWN 20 Kg Bag 400.00
FLY MANURE FERTILIZER 30 Kg Bag 750.00
LEUNG – HIGH OM 30 Kg Bag 240.00
POTTING COMPOST SOIL MIX 30 Kg Bag 375.00
FARM MIX 30 Kg Bag 375.00
R MIX 25 Kg Bag 375.00
SOIL MIX FOR CANNABIS 30 Kg Bag 750.00
DISCOUNT Discount offered for orders above 1 Ton (fertilizer only)
PACKAGING Recycled bags