ราคาโรงงานเดิมใน THB

Price per unit
JACK 40 Kg Bag 380.00
LAWN 40 Kg Bag 480.00
FLY MANURE FERTILIZER 25 Kg Bag 625.00
LEUNG – HIGH OM 30 Kg Bag 225.00
POTTING COMPOST 30 Kg Bag 285.00
FARM MIX 40 Kg Bag 480.00
R MIX 25 Kg Bag 350.00
DISCOUNT Discount offered for orders above 1 Ton (fertilizer only)
PACKAGING Recycled bags