ปุ๋ยเคมีแบบสังเคราะห์ ยาฆ่าแมลง และสารกำจัดวัชพืชนั้น เป็นอันตราย และคุกคามสุขภาพของคุณ แล้วทำไมคุณยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในปริมาณที่มากเกินไปในสวนของคุณหรือพื้นที่ที่คุณใช้งานอยู่ ในฐานะที่เป็นเกษตรกรคนหนึ่ง ทำไมคุณจึงเลือกที่จะสูดดมสารเคมีเหล่านั้นและนำสารเคมีเหล่านั้นติดรองเท้ากลับบ้านด้วย

ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดินหรือพืชไม่สามารถดูดซับได้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะตกค้างอยู่ในผลไม้หรือผัก และแน่นอนสารเคมีเหล่านั้นจะส่งต่อไปยังร่างกายของมนุษย์ซึ่งไม่สามารถขับสารเหล่านั้นออกมาได้ การใช้สารเคมีที่มากเกินไปมักเชื่อมโยงกับการใช้ยาฆ่าแมลงที่มากเกินไป ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มผลกระทบในด้านลบต่อร่างกายของมนุษย์ได้มากเป็นสองเท่าหรือสามเท่า

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินของคุณ ความปลอดภัยของคุณหรือต่อสิ่งแวดล้อมก็ตาม ปุ๋ยเคมีควรถูกนำมาใช้อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง และไม่ควรถูกนำมาใช้หากที่ดินหรือที่เพาะปลูกนั้นไม่ได้ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพเลย

บริษัท Natural Agriculture จำกัด มีความยินดีที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ชีวภาพแก่คุณ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเศษเหลือ
จากธรรมชาติ ไม่มีสารเติมแต่ง และไม่มีสารเร่งใดๆ

Safety - Natural Agriculture