การรับรองคุณภาพ
  • ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  • ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตการผลิต

  • จดทะเบียนกับกรมเกษตร

  • อยู่ในขั้นตอนการจดรับรองผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

  • อยู่ในขั้นตอนการขอรับรอง ISO 26000

  • ผ่านการรับรองจาก IQS